dimarts, 30 d’octubre del 2012

OPINIÓ DEL CONTINGUT SOBRE LES TIC AL BOE


         Després llegir i analitzar el que ens explica el BOE respecte a les tecnologies de la informació, podem extreure ,una vegada més, la poca informació que hi ha respecte al primer cicle d’educació  infantil. Només ens parla de treballar-les a la segona etapa, especifica que en totes les àrees, però no aprofundeix en la manera en que es podrien treballar i no especifica les competències que haurien d’aconseguir els infants, quins objectius s’han d’obtenir etc. Crec que dona una informació obvia i general per la importància que tenen les noves tecnologies en la societat d’avui dia. A la a l’Article 8 Decret71/2008,de27dejuny,pel qual s’estableix el currículum de l’educació́ infantil a les Illes Balears, ens diu que les tecnologies de la informació i la comunicació s’han de treballar de forma global igual que altres com: lògica matemàtica, la comprensió, la lectura, l’escriptura etc. I trobo que és perfecte ja que partim del ideal  d’aprenentatge global i significatiu; és obvi que en totes les àrees podem incorporar les noves tecnologies, ja sigui realitzant recerca, jocs específics o altres activitats que impliquin l’ utilització dels mitjans tecnològics.  Per tant, crec que en la informació que apareix en el BOE sobre les TIC hi ha explicacions encertades i coherents sobre les noves tecnologies a l’etapa d’infantil, però gairebé tots els articles són simples i al meu parèixer incomplets. No parlen de la utilització d’aquestes eines dins les aules i especifiquen que s’inicia al segon cicle, idea que hauria d’estar obsoleta en el món educatiu actual i molt més en el BOE, al meu parèixer també es poden treballar al primer cicle sempre i quan siguin activitats o propostes adaptades al nivell dels infants.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada